Pochówek dziecka utraconego przed urodzeniem

Instytut Ordo Iuris zapewnia nieodpłatną pomoc prawną w przypadku wystąpienia  trudności lub pytań dotyczących pochówku dziecka utraconego

przed urodzeniem.


Wypełnij formularz i pobierz PORADNIK DLA RODZICÓW i ulotkę.

Aby ubiegać się o refundację kosztów pogrzebu
dziecka zmarłego przed narodzeniem, konieczne
jest uzyskanie aktu urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym, czyli zarejestrowanie dziecka
w urzędzie stanu cywilnego.


1

W jaki sposób uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Do rejestracji konieczne
jest określenie płci dziecka, co w niektórych
przypadkach jest możliwe wyłącznie

za pomocą badań genetycznych.

Należy pamiętać, że koszt
tych badań uznaje się za wydatki

związane z pogrzebem,
a to oznacza, że są one refundowane
w ramach zasiłku pogrzebowego.


2

Wniosek Z-12 (wniosek o zasiłek pogrzebowy) można pobrać

ze strony internetowej www.zus.pl

lub
uzyskać w dowolnej placówce

Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

3

W świetle obowiązujących przepisów
każdy rodzic ma prawo do dokonania godnego pochówku swojego dziecka, niezależnie od tego, na jakim etapie ciąży zmarło.
Rodzice chcący dokonać pochówku swojego dziecka mają dwie możliwości:Pochówek dziecka martwego

Mogą pochować dziecko na podstawie szpitalnej karty urodzenia martwego, która jest wydawana na wniosek rodziców. Dokument ten jest wystarczający dla pochowania dziecka, nie ma konieczności rejestracji urodzenia w urzędzie stanu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że niezarejestrowane dziecko formalnie nie posiada imienia ani nazwiska, a rodzice nie otrzymują aktu urodzenia, przez co nie mogą ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Niezależnie od wieku dziecka –

nawet jeśli zmarło na bardzo wczesnym etapie ciąży – rodzice mają prawo zarejestrować jego urodzenie w urzędzie stanu cywilnego.

W takim przypadku urzędnik wydaje akt urodzenia

z adnotacją o urodzeniu martwym.

Dziecko oficjalnie otrzymuje imię wskazane

przez rodziców, a rodzice posiadający

akt urodzenia, po pochowaniu dziecka,

mają prawo ubiegać się o wypłatę

zasiłku pogrzebowego.

1

2

Problemem jest często konieczność określenia

płci dziecka, którą trzeba podać

podczas rejestracji w urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli dziecko zmarło na tak wczesnym etapie ciąży, że dla ustalenia jego płci konieczne jest przeprowadzenie badania genetycznego,

rodzice mają prawo żądać ustalenia płci,

a koszt przeprowadzonego badania

(ok. 500-600 zł) jest zaliczany jako koszt pogrzebu
i refundowany w ramach zasiłku pogrzebowego.

Jeżeli rodzice nie chcą pochować

swojego zmarłego dziecka, może to zrobić

każda inna osoba, która dobrowolnie

się do tego zobowiąże.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje niezależnie od tego, kim jest osoba dokonująca pochówku.


1

Kto może pochować zmarłe dziecko?

Jeżeli to nie nastąpi, obowiązek pochówku spoczywa na gminie, w której dziecko się urodziło. Najczęściej dokonywany jest przez szpital w zbiorowym, bezimiennym grobie.

2

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie,

która pokryła koszty pochowania

zmarłego dziecka.

Oznacza to, że o jego przyznanie

mogą się ubiegać nie tylko rodzice,

ale każdy, kto pokrył koszty pochówku.


1

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w stałej kwocie 4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu pokryła osoba będąca rodziną zmarłego dziecka (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie).


2

Jeżeli koszty pogrzebu pokryła inna osoba, przysługuje jej zasiłek pogrzebowy w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu
– nie wyższy jednak niż 4000 zł.

3

4

Do kosztów pogrzebu wliczany jest również koszt przeprowadzonego badania genetycznego,

które ma ustalić płeć dziecka

(ok. 500-600 zł).

Jest on refundowany

w ramach zasiłku pogrzebowego.

Nie można odmówić wnioskodawcy prawa do pochowania dziecka nienarodzonego o konkretnym imieniu i nazwisku, co jest ważne nie tylko z uwagi na godny pochówek, ale także dla przeżywania żałoby przez całą rodzinę. Należy podkreślić, że każdy ma prawo pożegnać godnie swoje dziecko. Zatem koszt badania genetycznego na oznaczenie płci należy uznać za niezbędny koszt pogrzebu. Warto wskazać w tym miejscu, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2001 r.), śmierć dziecka nienarodzonego nie pozbawia go prawa do godnego pochówku.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Południe

z 17 lutego 2016 r. (sygn. akt VI U 462/15)

© 2018 Ordo Iuris. All rights reserved.